darmani
10 آبان 1401 - 18:38

ارائه زودهنگام تفریغ بودجه منجر به اثربخشی بودجه می‌شود

رئیس دیوان محاسبات گفت: ارائه زودهنگام تفریغ بودجه و یا نظارت حین اجرای بودجه و سایر اقدامات نهادهای نظارتی به اثربخشی بودجه کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در جمع شورای سیاستگذاری «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران، حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین» ضمن تاکید بر اینکه اداره بهتر کشور مستلزم تطابق و همپوشانی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است، گفت: در کشور سه نوع برنامه بلندمدت (چشم انداز)، میان مدت (برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله) و کوتاه مدت (بودجه سالانه) تدوین می‌شود که طبق منطق نظام بودجه ریزی، باید همه این برنامه‌ها هم راستا باشند و حداکثر همپوشانی را داشته باشند. خبرگزاری مهرریزیتفریغاندازریزیرئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: اگر مجلس قانونی را وضع می‌کند، دیوان محاسبات کشور در تمام مراحل تدوین تا اجرا و رسیدگی همراه آن است و از سوی دیگر مهمترین و بیشترین پرونده‌هایی که دیوان محاسبات کشور رسیدگی می‌کند، پرونده‌های مربوط به قانون بودجه است. بنابراین کارشناسان دیوان محاسبات کشور توان اظهارنظر درباره تدوین و اجرای قوانین به طور جامع و کامل را دارند. وی با اشاره به همزمانی تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاری چنین رویدادی را کاملاً بهنگام دانست و بیان کرد: یکی از محورهای این همایش می‌تواند کمک به تدوین کارآمدتر این قوانین راهبردی باشد و دیوان محاسبات کشور نیز برای اولین بار با بررسی و حسابرسی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنین ارائه گزارش‌های مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در این خصوص به انجام رسانده است. تفریغرئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: اجتماعی سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح آن داشته باشد و این همایش مسیر را برای اجتماعی سازی سیاست‌های بودجه‌ای کشور باز می‌کند. بذرپاش اظهار داشت: در بخش نظارت نیز توجه داشته باشیم که ارائه زودهنگام تفریغ بودجه و یا نظارت حین اجرای بودجه و سایر اقدامات نهادهای نظارتی چه کمکی به اثربخشی بودجه می‌کند و نمایندگان مجلس و سایر ذینفعان چه بهره‌ای از این گزارش‌ها می‌برند. تفریغذینفعانرئیس کل دیوان محاسبات گفت: تعارض قوانین عمومی با قوانین بودجه‌ای یکی دیگر از مشکلات اساسی بودجه ریزی است. تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه‌ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد. ریزی
منبع: مهر
شناسه خبر: 823486